String.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToUInt16(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt16(IFormatProvider).

 virtual System::UInt16 System.IConvertible.ToUInt16(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt16;
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
ushort IConvertible.ToUInt16 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
override this.System.IConvertible.ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
override this.System.IConvertible.ToUInt16 : IFormatProvider -> uint16
Function ToUInt16 (provider As IFormatProvider) As UShort Implements IConvertible.ToUInt16

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that provides culture-specific formatting information.

Zwraca

UInt16

Przekonwertowana wartość bieżącego String obiektu.The converted value of the current String object.

Implementuje

Atrybuty

Wyjątki

StringNie można przeanalizować wartości bieżącego obiektu.The value of the current String object cannot be parsed.

Wartość bieżącego String obiektu jest liczbą większą MaxValue lub mniejszą niż MinValue .The value of the current String object is a number greater than MaxValue or less than MinValue.

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy String wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the String instance is cast to an IConvertible interface. Zalecaną alternatywą jest wywołanie Convert.ToUInt16(String, IFormatProvider) metody.The recommended alternative is to call the Convert.ToUInt16(String, IFormatProvider) method.

Dotyczy