EncoderFallbackBuffer.GetNextChar Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera następny znak w buforze rezerwowym.When overridden in a derived class, retrieves the next character in the fallback buffer.

public:
 abstract char GetNextChar();
public abstract char GetNextChar ();
abstract member GetNextChar : unit -> char
Public MustOverride Function GetNextChar () As Char

Zwraca

Char

Następny znak w buforze rezerwowym.The next character in the fallback buffer.

Uwagi

Operacja kodowania wywołuje metodę, Fallback Jeśli operacja napotka nieznany znak lub parę zastępczą w danych wejściowych.An encoding operation calls the Fallback method if the operation encounters an unknown character or surrogate pair in the input. Na przykład, w przypadku powrotu zastępczej, jeśli Fallback Metoda zwraca true , istnieje ciąg zastępczy, który może być zakodowany zamiast nieznanego danych wejściowych.For example, in the case of a replacement fallback, if the Fallback method returns true, a substitute string exists that can be encoded instead of the unknown input. Operacja kodowania wywołuje GetNextChar metodę wielokrotnie i uzyskuje zastępczy ciąg jeden znak w danym momencie.The encoding operation calls the GetNextChar method repeatedly and obtains the substitute string one character at a time. Gdy wszystkie znaki w buforze powrotu zostały zwrócone do kodera, GetNextChar Metoda powinna zwrócić U + 0000.When all characters in the fallback buffer have been returned to the encoder, the GetNextChar method should return U+0000.

Dla procedury obsługi rezerwowej wyjątku GetNextChar Metoda powinna zwrócić U + 0000.For an exception fallback handler, the GetNextChar method should return U+0000.

Dotyczy