EncoderFallbackBuffer.Remaining Właściwość

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, pobiera liczbę znaków w bieżącym EncoderFallbackBuffer obiekcie, która pozostanie do przetworzenia.When overridden in a derived class, gets the number of characters in the current EncoderFallbackBuffer object that remain to be processed.

public:
 abstract property int Remaining { int get(); };
public abstract int Remaining { get; }
member this.Remaining : int
Public MustOverride ReadOnly Property Remaining As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba znaków w bieżącym buforze rezerwowym, które nie zostały jeszcze przetworzone.The number of characters in the current fallback buffer that have not yet been processed.

Uwagi

FallbackMetoda zwraca true wartość, jeśli Remaining jest wartością różną od zera.The Fallback method returns true if Remaining is a nonzero value.

Dla procedury obsługi rezerwowej wyjątku Remaining Metoda powinna zwracać zero.For an exception fallback handler, the Remaining method should return zero.

Dotyczy