EncoderReplacementFallback.Equals(Object) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy wartość określonego obiektu jest równa EncoderReplacementFallback obiektowi.Indicates whether the value of a specified object is equal to the EncoderReplacementFallback object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ value);
public override bool Equals (object value);
public override bool Equals (object? value);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (value As Object) As Boolean

Parametry

Zwraca

Boolean

true Jeśli value parametr określa EncoderReplacementFallback obiekt i ciąg zamienny tego obiektu jest równy ciągowi zastępujący tego EncoderReplacementFallback obiektu; w przeciwnym razie false .true if the value parameter specifies an EncoderReplacementFallback object and the replacement string of that object is equal to the replacement string of this EncoderReplacementFallback object; otherwise, false.

Uwagi

Wartość EncoderReplacementFallback obiektu jest wartością DefaultString właściwości.The value of a EncoderReplacementFallback object is the value of its DefaultString property.

Dotyczy