JsonElement.ValueKind Właściwość

Definicja

Pobiera typ bieżącej wartości JSON.Gets the type of the current JSON value.

public:
 property System::Text::Json::JsonValueKind ValueKind { System::Text::Json::JsonValueKind get(); };
public System.Text.Json.JsonValueKind ValueKind { get; }
member this.ValueKind : System.Text.Json.JsonValueKind
Public ReadOnly Property ValueKind As JsonValueKind

Wartość właściwości

Typ bieżącej wartości JSON.The type of the current JSON value.

Wyjątki

JsonDocument nadrzędny został usunięty.The parent JsonDocument has been disposed.

Dotyczy