UnicodeRanges.All Właściwość

Definicja

Pobiera zakres, który składa się z całej podstawowej płaszczyzny wielojęzycznej (BMP), od U + 0000 do U + FFFF).Gets a range that consists of the entire Basic Multilingual Plane (BMP), from U+0000 to U+FFFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ All { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange All { get; }
member this.All : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property All As UnicodeRange

Wartość właściwości

Zakres, który składa się z całego BMP.A range that consists of the entire BMP.

Dotyczy