UnicodeRanges.AlphabeticPresentationForms Właściwość

Definicja

Pobiera alfabetyczny blok Unicode formularzy prezentacji (U + FB00-U + FB4F).Gets the Alphabetic Presentation Forms Unicode block (U+FB00-U+FB4F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ AlphabeticPresentationForms { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange AlphabeticPresentationForms { get; }
member this.AlphabeticPresentationForms : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property AlphabeticPresentationForms As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode formularzy prezentacji alfabetycznej (U + FB00-U + FB4F).The Alphabetic Presentation Forms Unicode block (U+FB00-U+FB4F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardowym formacie Unicode w wersji 12,1-alfabetycznej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Alphabetic Presentation Forms.

Dotyczy