UnicodeRanges.ArabicSupplement Właściwość

Definicja

Pobiera blok kodowania Unicode w języku arabskim (U +0750-U + 077F).Gets the Arabic Supplement Unicode block (U+0750-U+077F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ ArabicSupplement { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange ArabicSupplement { get; }
member this.ArabicSupplement : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property ArabicSupplement As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok arabski suplementu Unicode (U +0750-U + 077F).The Arabic Supplement Unicode block (U+0750-U+077F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-arabskiej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Arabic Supplement.

Dotyczy