UnicodeRanges.Bengali Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode języka bengalskiego (U +0980-U + 09FF).Gets the Bengali Unicode block (U+0980-U+09FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Bengali { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Bengali { get; }
member this.Bengali : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Bengali As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode języka bengalskiego (U +0980-U + 09FF).The Bengali Unicode block (U+0980-U+09FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-Bengalskiej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Bengali.

Dotyczy