UnicodeRanges.BopomofoExtended Właściwość

Definicja

Pobiera rozszerzony blok Unicode w formacie Bopomofo (U + 31A0-U + 31BF).Gets the Bopomofo Extended Unicode block (U+31A0-U+31BF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ BopomofoExtended { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange BopomofoExtended { get; }
member this.BopomofoExtended : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property BopomofoExtended As UnicodeRange

Wartość właściwości

Rozszerzony blok Unicode w formacie Bopomofo (U + 31A0-U + 31BF).The Bopomofo Extended Unicode block (U+31A0-U+31BF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-Bopomofo Extended.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Bopomofo Extended.

Dotyczy