UnicodeRanges.CjkCompatibilityForms Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode formularzy zgodności z CJK (U + FE30-U + FE4F).Gets the CJK Compatibility Forms Unicode block (U+FE30-U+FE4F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ CjkCompatibilityForms { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange CjkCompatibilityForms { get; }
member this.CjkCompatibilityForms : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property CjkCompatibilityForms As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode formularzy zgodności CJK (U + FE30-U + FE4F).The CJK Compatibility Forms Unicode block (U+FE30-U+FE4F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardowym formacie Unicode w wersji 12,1-CJK.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - CJK Compatibility Forms.

Dotyczy