UnicodeRanges.CurrencySymbols Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode symboli walut (U + 20A0-U + 20CF).Gets the Currency Symbols Unicode block (U+20A0-U+20CF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ CurrencySymbols { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange CurrencySymbols { get; }
member this.CurrencySymbols : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property CurrencySymbols As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode symboli walut (U + 20A0-U + 20CF).The Currency Symbols Unicode block (U+20A0-U+20CF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-walutowych.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Currency Symbols.

Dotyczy