UnicodeRanges.CyrillicExtendedB Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode o rozszerzeniu cyrylicy-B (U + A640-U + A69F).Gets the Cyrillic Extended-B Unicode block (U+A640-U+A69F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ CyrillicExtendedB { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange CyrillicExtendedB { get; }
member this.CyrillicExtendedB : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property CyrillicExtendedB As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozszerzonego cyrylicy-B (U + A640-U + A69F).The Cyrillic Extended-B Unicode block (U+A640-U+A69F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-cyrylica Extended-B.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Cyrillic Extended-B.

Dotyczy