UnicodeRanges.CyrillicSupplement Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode dodatku cyrylicy (U +0500-U + 052F).Gets the Cyrillic Supplement Unicode block (U+0500-U+052F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ CyrillicSupplement { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange CyrillicSupplement { get; }
member this.CyrillicSupplement : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property CyrillicSupplement As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode dodatku cyrylicy (U +0500-U + 052F).The Cyrillic Supplement Unicode block (U+0500-U+052F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-cyrylica.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Cyrillic Supplement.

Dotyczy