UnicodeRanges.Ethiopic Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Ethiopic (U +1200-U + 137C).Gets the Ethiopic Unicode block (U+1200-U+137C).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Ethiopic { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Ethiopic { get; }
member this.Ethiopic : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Ethiopic As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Ethiopic (U +1200-U + 137C).The Ethiopic Unicode block (U+1200-U+137C).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Ethiopic.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Ethiopic.

Dotyczy