UnicodeRanges.EthiopicExtended Właściwość

Definicja

Pobiera rozszerzony blok Unicode Ethipic (U + 2D80-U + 2DDF).Gets the Ethipic Extended Unicode block (U+2D80-U+2DDF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ EthiopicExtended { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange EthiopicExtended { get; }
member this.EthiopicExtended : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property EthiopicExtended As UnicodeRange

Wartość właściwości

Rozszerzony blok Unicode Ethipic (U + 2D80-U + 2DDF).The Ethipic Extended Unicode block (U+2D80-U+2DDF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode w wersji 12,1-Ethiopic Extended.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Ethiopic Extended.

Dotyczy