UnicodeRanges.EthiopicSupplement Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Ethiopic (U +1380-U + 1399).Gets the Ethiopic Supplement Unicode block (U+1380-U+1399).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ EthiopicSupplement { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange EthiopicSupplement { get; }
member this.EthiopicSupplement : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property EthiopicSupplement As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok kodowania Unicode Ethiopic (U +1380-U + 1399).The Ethiopic Supplement Unicode block (U+1380-U+1399).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Ethiopic.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Ethiopic Supplement.

Dotyczy