UnicodeRanges.GeorgianSupplement Właściwość

Definicja

Pobiera blok kodowania Unicode w języku gruzińskim (U + 2D00-U + 2D2F).Gets the Georgian Supplement Unicode block (U+2D00-U+2D2F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ GeorgianSupplement { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange GeorgianSupplement { get; }
member this.GeorgianSupplement : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property GeorgianSupplement As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok kodowania Unicode w języku gruzińskim (U + 2D00-U + 2D2F).The Georgian Supplement Unicode block (U+2D00-U+2D2F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-gruzińskiej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Georgian Supplement.

Dotyczy