UnicodeRanges.Hiragana Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Hiragana (U +3040-U + 309F).Gets the Hiragana Unicode block (U+3040-U+309F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Hiragana { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Hiragana { get; }
member this.Hiragana : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Hiragana As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Hiragana (U +3040-U + 309F).The Hiragana Unicode block (U+3040-U+309F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Hiragana.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Hiragana.

Dotyczy