UnicodeRanges.Kanbun Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Kanbun (U +3190-U + 319F).Gets the Kanbun Unicode block (U+3190-U+319F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Kanbun { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Kanbun { get; }
member this.Kanbun : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Kanbun As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Kanbun (U +3190-U + 319F).The Kanbun Unicode block (U+3190-U+319F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Kanbun.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Kanbun.

Dotyczy