UnicodeRanges.KayahLi Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Kayah li (U + A900-U + A92F).Gets the Kayah Li Unicode block (U+A900-U+A92F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ KayahLi { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange KayahLi { get; }
member this.KayahLi : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property KayahLi As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Kayah li (U + A900-U + A92F).The Kayah Li Unicode block (U+A900-U+A92F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Kayah li.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Kayah Li.

Dotyczy