UnicodeRanges.Khmer Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode khmerski (U +1780-U + 17FF).Gets the Khmer Unicode block (U+1780-U+17FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Khmer { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Khmer { get; }
member this.Khmer : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Khmer As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode khmerski (U +1780-U + 17FF).The Khmer Unicode block (U+1780-U+17FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-khmerski.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Khmer.

Dotyczy