UnicodeRanges.Lisu Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Lisu (U + A4D0-U + A4FF).Gets the Lisu Unicode block (U+A4D0-U+A4FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Lisu { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Lisu { get; }
member this.Lisu : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Lisu As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Lisu (U + A4D0-U + A4FF).The Lisu Unicode block (U+A4D0-U+A4FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Lisu.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Lisu.

Dotyczy