UnicodeRanges.MeeteiMayekExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode rozszerzeń Meetei Mayek (U + AAE0-U + AAFF).Gets the Meetei Mayek Extensions Unicode block (U+AAE0-U+AAFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ MeeteiMayekExtensions { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange MeeteiMayekExtensions { get; }
member this.MeeteiMayekExtensions : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property MeeteiMayekExtensions As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozszerzeń Meetei Mayek (U + AAE0-U + AAFF).The Meetei Mayek Extensions Unicode block (U+AAE0-U+AAFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-Meetei Mayek.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Meetei Mayek Extensions.

Dotyczy