UnicodeRanges.MiscellaneousSymbolsandArrows Właściwość

Definicja

Pobiera różne symbole i strzałki w bloku Unicode (U + 2B00-U + 2BFF).Gets the Miscellaneous Symbols and Arrows Unicode block (U+2B00-U+2BFF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ MiscellaneousSymbolsandArrows { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange MiscellaneousSymbolsandArrows { get; }
member this.MiscellaneousSymbolsandArrows : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property MiscellaneousSymbolsandArrows As UnicodeRange

Wartość właściwości

Różne symbole i strzałki w bloku Unicode (U + 2B00-U + 2BFF).The Miscellaneous Symbols and Arrows Unicode block (U+2B00-U+2BFF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, w wersji 12,1 — Różne symbole i strzałki.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Miscellaneous Symbols and Arrows.

Dotyczy