UnicodeRanges.MyanmarExtendedB Właściwość

Definicja

Pobiera blok standardu Unicode w formacie Myanmar (U + A9E0-U + A9FF).Gets the Myanmar Extended-B Unicode block (U+A9E0-U+A9FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ MyanmarExtendedB { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange MyanmarExtendedB { get; }
member this.MyanmarExtendedB : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property MyanmarExtendedB As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok w formacie Unicode "Myanmar Extended-B" (U + A9E0-U + A9FF).The Myanmar Extended-B Unicode block (U+A9E0-U+A9FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Myanmar Extended-B.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Myanmar Extended-B.

Dotyczy