UnicodeRanges.NKo Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode NKo (U + 07C0-U + 07FF).Gets the NKo Unicode block (U+07C0-U+07FF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ NKo { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange NKo { get; }
member this.NKo : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property NKo As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode NKo (U + 07C0-U + 07FF).The NKo Unicode block (U+07C0-U+07FF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-NKo.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - NKo.

Dotyczy