UnicodeRanges.PhoneticExtensions Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode rozszerzeń fonetycznych (U + 1D00-U + 1D7F).Gets the Phonetic Extensions Unicode block (U+1D00-U+1D7F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ PhoneticExtensions { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange PhoneticExtensions { get; }
member this.PhoneticExtensions : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property PhoneticExtensions As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode rozszerzeń fonetycznych (U + 1D00-U + 1D7F).The Phonetic Extensions Unicode block (U+1D00-U+1D7F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode w wersji 12,1-fonetycznej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Phonetic Extensions.

Dotyczy