UnicodeRanges.PhoneticExtensionsSupplement Właściwość

Definicja

Pobiera Dodatki fonetyczne blok Unicode (U + 1D80-U + 1DBF).Gets the Phonetic Extensions Supplement Unicode block (U+1D80-U+1DBF).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ PhoneticExtensionsSupplement { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange PhoneticExtensionsSupplement { get; }
member this.PhoneticExtensionsSupplement : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property PhoneticExtensionsSupplement As UnicodeRange

Wartość właściwości

Zestaw rozszerzeń fonetycznych uzupełnia blok Unicode (U + 1D80-U + 1DBF).The Phonetic Extensions Supplement Unicode block (U+1D80-U+1DBF).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1 — uzupełnienie rozszerzeń fonetycznych.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Phonetic Extensions Supplement.

Dotyczy