UnicodeRanges.Rejang Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode Rejang (U + A930-U + A95F).Gets the Rejang Unicode block (U+A930-U+A95F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Rejang { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Rejang { get; }
member this.Rejang : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Rejang As UnicodeRange

Wartość właściwości

Blok Unicode Rejang (U + A930-U + A95F).The Rejang Unicode block (U+A930-U+A95F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode, wersja 12,1-Rejang.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Rejang.

Dotyczy