UnicodeRanges.Syriac Właściwość

Definicja

Pobiera blok języka syryjskiego Unicode (U +0700-U + 074F).Gets the Syriac Unicode block (U+0700-U+074F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ Syriac { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange Syriac { get; }
member this.Syriac : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property Syriac As UnicodeRange

Wartość właściwości

UnicodeRange

Blok języka syryjskiego Unicode (U +0700-U + 074F).The Syriac Unicode block (U+0700-U+074F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku znajduje się w standardzie Unicode w wersji 12,1-syryjskiej.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Syriac.

Dotyczy