UnicodeRanges.VariationSelectors Właściwość

Definicja

Pobiera blok Unicode selektorów wariacji (U + FE00-U + FE0F).Gets the Variation Selectors Unicode block (U+FE00-U+FE0F).

public:
 static property System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ VariationSelectors { System::Text::Unicode::UnicodeRange ^ get(); };
public static System.Text.Unicode.UnicodeRange VariationSelectors { get; }
member this.VariationSelectors : System.Text.Unicode.UnicodeRange
Public Shared ReadOnly Property VariationSelectors As UnicodeRange

Wartość właściwości

Wybór wariacji — blok Unicode (U + FE00-U + FE0F).The Variation Selectors Unicode block (U+FE00-U+FE0F).

Uwagi

Pełny zestaw znaków w tym bloku można znaleźć w standardzie Unicode, wersja 12,1-selektory odmian.For the full set of characters in this block, see The Unicode Standard, Version 12.1 - Variation Selectors.

Dotyczy