AsyncLocalValueChangedArgs<T> Struktura

Definicja

Klasa, która dostarcza informacje o zmianach AsyncLocal<T> danych na wystąpienia zarejestrowane w celu powiadomienia o zmianach.The class that provides data change information to AsyncLocal<T> instances that register for change notifications.

generic <typename T>
public value class AsyncLocalValueChangedArgs
public struct AsyncLocalValueChangedArgs<T>
type AsyncLocalValueChangedArgs<'T> = struct
Public Structure AsyncLocalValueChangedArgs(Of T)

Parametry typu

T

Typ danych.The type of the data.

Dziedziczenie
AsyncLocalValueChangedArgs<T>

Uwagi

Obiekty odbierają powiadomienia o zmianach podczas tworzenia wystąpienia przez wywołanie jego AsyncLocal<T>(Action<AsyncLocalValueChangedArgs<T>>) konstruktora. AsyncLocal<T>An AsyncLocal<T> objects receives change notifications when it is instantiated by calling its AsyncLocal<T>(Action<AsyncLocalValueChangedArgs<T>>) constructor.

Właściwości

CurrentValue

Pobiera bieżącą wartość danych.Gets the data's current value.

PreviousValue

Pobiera poprzednią wartość danych.Gets the data's previous value.

ThreadContextChanged

Zwraca wartość wskazującą, czy wartość zmienia się ze względu na zmianę kontekstu wykonania.Returns a value that indicates whether the value changes because of a change of execution context.

Dotyczy