TransactionOptions Struktura

Definicja

Zawiera dodatkowe informacje, które określają zachowania transakcji.Contains additional information that specifies transaction behaviors.

public value class TransactionOptions
public struct TransactionOptions
type TransactionOptions = struct
Public Structure TransactionOptions
Dziedziczenie
TransactionOptions

Uwagi

Ta struktura hermetyzuje parametry limitu czasu i izolacji dla transakcji w jedną, prostą strukturę.This structure encapsulates the timeout and isolation level parameters for a transaction into a single, simple structure. Jest ona przenoszona do TransactionScope konstruktorów i CommittableTransaction , aby utworzyć nową transakcję z odpowiednimi zachowaniami.It is passed to the TransactionScope and CommittableTransaction constructors to create a new transaction with the desired behaviors.

Właściwości

IsolationLevel

Pobiera lub ustawia poziom izolacji transakcji.Gets or sets the isolation level of the transaction.

Timeout

Pobiera lub ustawia okres limitu czasu dla transakcji.Gets or sets the timeout period for the transaction.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy TransactionOptions to wystąpienie i określony obiekt są równe.Determines whether this TransactionOptions instance and the specified object are equal.

GetHashCode()

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

Operatory

Equality(TransactionOptions, TransactionOptions)

Testuje, czy TransactionOptions dwa określone wystąpienia są równoważne.Tests whether two specified TransactionOptions instances are equivalent.

Inequality(TransactionOptions, TransactionOptions)

Zwraca wartość wskazującą, czy dwa TransactionOptions wystąpienia nie są równe.Returns a value that indicates whether two TransactionOptions instances are not equal.

Dotyczy