Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.ITuple.Length Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w Tuple.Gets the number of elements in the Tuple.

property int System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Length { int get(); };
int System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length { get; }
System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length
 ReadOnly Property Length As Integer Implements ITuple.Length

Wartość właściwości

7, liczba elementów w obiekcie Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>.7, the number of elements in a Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object.

Implementuje

Uwagi

Właściwość ITuple.Length jest jawną implementacją interfejsu.The ITuple.Length property is an explicit interface implementation. Aby wywołać tę metodę, należy rzutować lub skonwertować obiekt Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> do obiektu interfejsu ITuple.To call it, you must cast or convert the Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> object to an ITuple interface object.

Dotyczy