Type.TypeInitializer Właściwość

Definicja

Pobiera inicjator dla typu.

public:
 property System::Reflection::ConstructorInfo ^ TypeInitializer { System::Reflection::ConstructorInfo ^ get(); };
public System.Reflection.ConstructorInfo? TypeInitializer { get; }
public System.Reflection.ConstructorInfo TypeInitializer { get; }
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public System.Reflection.ConstructorInfo TypeInitializer { get; }
member this.TypeInitializer : System.Reflection.ConstructorInfo
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
member this.TypeInitializer : System.Reflection.ConstructorInfo
Public ReadOnly Property TypeInitializer As ConstructorInfo

Wartość właściwości

ConstructorInfo

Obiekt, który zawiera nazwę konstruktora klasy dla Type klasy .

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Inicjatory klas są również dostępne za pośrednictwem metody lub przeciążeń metod , , i , które są stosowane FindMembers GetMember jako GetMembers GetConstructor GetConstructors BindingFlags parametr.

Jeśli bieżący reprezentuje parametr typu w definicji typu ogólnego lub metody Type ogólnej, ta właściwość zwraca wartość null .

Dotyczy

Zobacz też