UInt32.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ważne

Ten interfejs API nie jest zgodny ze specyfikacją CLS.

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz ToUInt32(IFormatProvider) .For a description of this member, see ToUInt32(IFormatProvider).

 virtual System::UInt32 System.IConvertible.ToUInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToUInt32;
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
uint IConvertible.ToUInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
[<System.CLSCompliant(false)>]
abstract member System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
override this.System.IConvertible.ToUInt32 : IFormatProvider -> uint32
Function ToUInt32 (provider As IFormatProvider) As UInteger Implements IConvertible.ToUInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

UInt32

Wartość bieżącego wystąpienia, bez zmian.The value of the current instance, unchanged.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy UInt32 wystąpienie jest rzutowane do IConvertible interfejsu.It can be used only when the UInt32 instance is cast to an IConvertible interface.

Dotyczy