UnauthorizedAccessException Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class.

Przeciążenia

UnauthorizedAccessException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class.

UnauthorizedAccessException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class with a specified error message.

UnauthorizedAccessException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class with serialized data.

UnauthorizedAccessException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

UnauthorizedAccessException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class.

public:
 UnauthorizedAccessException();
public UnauthorizedAccessException ();
Public Sub New ()

Uwagi

Ten konstruktor inicjuje właściwość Message nowego wystąpienia do komunikatu dostarczonego przez system, który opisuje błąd, taki jak "podjęto próbę wykonania nieautoryzowanej operacji".This constructor initializes the Message property of the new instance to a system-supplied message that describes the error, such as "Attempted to perform an unauthorized operation." Ten komunikat uwzględnia bieżącą kulturę systemu.This message takes into account the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia MemberAccessException.The following table shows the initial property values for an instance of MemberAccessException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Zlokalizowany ciąg komunikatu o błędzie.The localized error message string.

UnauthorizedAccessException(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class with a specified error message.

public:
 UnauthorizedAccessException(System::String ^ message);
public UnauthorizedAccessException (string message);
new UnauthorizedAccessException : string -> UnauthorizedAccessException
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Komunikat, który opisuje błąd.The message that describes the error.

Uwagi

Zawartość parametru message powinna być zrozumiała dla użytkownika.The content of the message parameter should be understandable to the user. Obiekt wywołujący tego konstruktora jest wymagany w celu zagwarantowania, że ten ciąg został zlokalizowany w bieżącej kulturze systemu.The caller of this constructor is required to ensure that this string has been localized for the current system culture.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia UnauthorizedAccessException.The following table shows the initial property values for an instance of UnauthorizedAccessException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie o wartości null (Nothing w języku Visual Basic).A null reference (Nothing in Visual Basic).
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

UnauthorizedAccessException(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy z serializowanych danych.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class with serialized data.

protected:
 UnauthorizedAccessException(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected UnauthorizedAccessException (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new UnauthorizedAccessException : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> UnauthorizedAccessException
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Obiekt SerializationInfo zawierający dane zserializowanego obiektu dotyczące zgłaszanego wyjątku.The SerializationInfo that holds the serialized object data about the exception being thrown.

context
StreamingContext

Obiekt StreamingContext zawierający informacje kontekstowe dotyczące źródła lub miejsca docelowego.The StreamingContext that contains contextual information about the source or destination.

UnauthorizedAccessException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UnauthorizedAccessException klasy przy użyciu określonego komunikatu o błędzie i odwołania do wewnętrznego wyjątku, który jest przyczyną tego wyjątku.Initializes a new instance of the UnauthorizedAccessException class with a specified error message and a reference to the inner exception that is the cause of this exception.

public:
 UnauthorizedAccessException(System::String ^ message, Exception ^ inner);
public UnauthorizedAccessException (string message, Exception inner);
new UnauthorizedAccessException : string * Exception -> UnauthorizedAccessException
Public Sub New (message As String, inner As Exception)

Parametry

message
String

Komunikat o błędzie wyjaśniający przyczynę wyjątku.The error message that explains the reason for the exception.

inner
Exception

Wyjątek, który jest przyczyną bieżącego wyjątku.The exception that is the cause of the current exception. Jeśli parametr inner nie jest odwołaniem null (Nothing w Visual Basic), bieżący wyjątek jest wywoływany w bloku catch, który obsługuje wyjątek wewnętrzny.If the inner parameter is not a null reference (Nothing in Visual Basic), the current exception is raised in a catch block that handles the inner exception.

Uwagi

Wyjątek generowany jako bezpośredni wynik poprzedniego wyjątku powinien zawierać odwołanie do poprzedniego wyjątku we InnerException właściwości.An exception that is thrown as a direct result of a previous exception should include a reference to the previous exception in the InnerException property. Właściwość InnerException zwraca tę samą wartość, która jest przenoszona do konstruktora lub odwołanie o wartości null (Nothing w Visual Basic), jeśli właściwość InnerException nie poda wewnętrznej wartości wyjątku do konstruktora.The InnerException property returns the same value that is passed into the constructor, or a null reference (Nothing in Visual Basic) if the InnerException property does not supply the inner exception value to the constructor.

W poniższej tabeli przedstawiono początkowe wartości właściwości dla wystąpienia UnauthorizedAccessException.The following table shows the initial property values for an instance of UnauthorizedAccessException.

WłaściwośćProperty WartośćValue
InnerException Odwołanie do wewnętrznego wyjątku.The inner exception reference.
Message Ciąg komunikatu o błędzie.The error message string.

Dotyczy