UnhandledExceptionEventArgs(Object, Boolean) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie UnhandledExceptionEventArgs klasy z obiektem Exception i flagą zakończenia środowiska uruchomieniowego języka wspólnego.Initializes a new instance of the UnhandledExceptionEventArgs class with the exception object and a common language runtime termination flag.

public:
 UnhandledExceptionEventArgs(System::Object ^ exception, bool isTerminating);
public UnhandledExceptionEventArgs (object exception, bool isTerminating);
new UnhandledExceptionEventArgs : obj * bool -> UnhandledExceptionEventArgs
Public Sub New (exception As Object, isTerminating As Boolean)

Parametry

exception
Object

Wyjątek, który nie jest obsługiwany.The exception that is not handled.

isTerminating
Boolean

true Jeśli środowisko uruchomieniowe zakończy działanie; w przeciwnym razie false .true if the runtime is terminating; otherwise, false.

Dotyczy