ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.ITuple.Length Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów w ValueTuple.Gets the number of elements in the ValueTuple.

property int System::Runtime::CompilerServices::ITuple::Length { int get(); };
int System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length { get; }
member this.System.Runtime.CompilerServices.ITuple.Length : int
 ReadOnly Property Length As Integer Implements ITuple.Length

Wartość właściwości

Liczba elementów w ValueTuple.The number of elements in the ValueTuple.

Implementuje

Uwagi

Właściwość ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.ITuple.Length jest jawną implementacją interfejsu.The ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.ITuple.Length property is an explicit interface implementation. Aby wywołać tę metodę, należy rzutować lub skonwertować obiekt ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> do obiektu interfejsu ITuple.To call it, you must cast or convert the ValueTuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest> object to an ITuple interface object.

Dotyczy