AspNetHostingPermission.Union(IPermission) Metoda

Definicja

Tworzy uprawnienie, które jest złożeniem bieżącego uprawnienia i określonym uprawnieniem.Creates a permission that is the union of the current permission and the specified permission.

public:
 override System::Security::IPermission ^ Union(System::Security::IPermission ^ target);
public override System.Security.IPermission Union (System.Security.IPermission target);
override this.Union : System.Security.IPermission -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function Union (target As IPermission) As IPermission

Parametry

target
IPermission

Uprawnienie do łączenia z bieżącym uprawnieniem.A permission to combine with the current permission. Musi być tego samego typu co bieżące uprawnienie.It must be of the same type as the current permission.

Zwraca

IPermission, która reprezentuje Unię bieżącego uprawnienia i określonego uprawnienia.An IPermission that represents the union of the current permission and the specified permission.

Wyjątki

Dotyczy

Zobacz też