FromUriAttribute Klasa

Definicja

Atrybut, który określa, że wartość może być powiązana z ciągu zapytania lub dane trasy.

[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Parameter, AllowMultiple=false, Inherited=true)]
public class FromUriAttribute : Attribute, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IBindingSourceMetadata, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IModelNameProvider, Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IOptionalBinderMetadata
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Parameter, AllowMultiple=false, Inherited=true)>]
type FromUriAttribute = class
    inherit Attribute
    interface IOptionalBinderMetadata
    interface IBindingSourceMetadata
    interface IModelNameProvider
Public Class FromUriAttribute
Inherits Attribute
Implements IBindingSourceMetadata, IModelNameProvider, IOptionalBinderMetadata
Dziedziczenie
FromUriAttribute
Atrybuty
Implementuje

Konstruktory

FromUriAttribute()

Właściwości

BindingSource

Pobiera klasę BindingSource.

IsOptional

Pobiera wartość wskazującą, czy parametr uczestniczy w ASP.NET akcji interfejsu API sieci Web. Jeśli wartość jest równa true, parametr nie uczestniczy w przeciążeniu. W przeciwnym razie.

Name

Nazwa modelu.

Dotyczy