HttpStaticObjectsCollection.Item[String] Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt o określonej nazwie z kolekcji.Gets the object with the specified name from the collection.

public:
 property System::Object ^ default[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ name); };
public object this[string name] { get; }
member this.Item(string) : obj
Default Public ReadOnly Property Item(name As String) As Object

Parametry

name
String

Nazwa i wielkość liter obiektu do pobrania.The case-insensitive name of the object to get.

Wartość właściwości

Object

Obiekt z kolekcji.An object from the collection.

Przykłady

Poniższy przykład pobiera obiekt o nazwie ArrayList1 z StaticObjects kolekcji i kopiuje go do zmiennej obiektu.The following example retrieves an object named ArrayList1 from the StaticObjects collection and copies it to an object variable.

Object MyObject;
MyObject = Application.StaticObjects["ArrayList1"];

Dim MyObject As Object
MyObject = Application.StaticObjects("ArrayList1")
   

Dotyczy