ServiceDescription.Write Metoda

Definicja

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language).

Przeciążenia

Write(String)

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language) do określonej ścieżki.

Write(Stream)

Zapisuje element ServiceDescription do określonego Streamelementu .

Write(TextWriter)

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language) w pliku TextWriter.

Write(XmlWriter)

ServiceDescription Zapisuje wartość w XmlWriter pliku jako plik WSDL (Web Services Description Language).

Write(String)

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language) do określonej ścieżki.

public:
 void Write(System::String ^ fileName);
public void Write (string fileName);
member this.Write : string -> unit
Public Sub Write (fileName As String)

Parametry

fileName
String

Ścieżka, do której jest zapisywany plik WSDL.

Przykłady

// Read a ServiceDescription from existing WSDL.
ServiceDescription^ myServiceDescription = ServiceDescription::Read( "Input_CS.wsdl" );
myServiceDescription->TargetNamespace = "http://tempuri.org/";

// Get the ServiceCollection of the ServiceDescription.
ServiceCollection^ myServiceCollection = myServiceDescription->Services;

// Remove the Service at index 0 of the collection.
myServiceCollection->Remove( myServiceDescription->Services[ 0 ] );
// Build a new Service.
Service^ myService = gcnew Service;
myService->Name = "MathService";
XmlQualifiedName^ myXmlQualifiedName = gcnew XmlQualifiedName( "s0:MathServiceSoap" );

// Build a new Port for SOAP.
Port^ mySoapPort = gcnew Port;
mySoapPort->Name = "MathServiceSoap";
mySoapPort->Binding = myXmlQualifiedName;
SoapAddressBinding^ mySoapAddressBinding = gcnew SoapAddressBinding;
mySoapAddressBinding->Location = "http://localhost/ServiceCollection_Item/AddSub_CS.asmx";
mySoapPort->Extensions->Add( mySoapAddressBinding );

// Build a new Port for HTTP-GET.
XmlQualifiedName^ myXmlQualifiedName2 = gcnew XmlQualifiedName( "s0:MathServiceHttpGet" );
Port^ myHttpGetPort = gcnew Port;
myHttpGetPort->Name = "MathServiceHttpGet";
myHttpGetPort->Binding = myXmlQualifiedName2;
HttpAddressBinding^ myHttpAddressBinding = gcnew HttpAddressBinding;
myHttpAddressBinding->Location = "http://localhost/ServiceCollection_Item/AddSub_CS.asmx";
myHttpGetPort->Extensions->Add( myHttpAddressBinding );

// Add the ports to the service.
myService->Ports->Add( myHttpGetPort );
myService->Ports->Add( mySoapPort );

// Add the service to the ServiceCollection.
myServiceCollection->Add( myService );

// Write to a new WSDL file.
myServiceDescription->Write( "output.wsdl" );
// Read a ServiceDescription from existing WSDL.
ServiceDescription myServiceDescription =
  ServiceDescription.Read("Input_CS.wsdl");
myServiceDescription.TargetNamespace = "http://tempuri.org/";

// Get the ServiceCollection of the ServiceDescription.
ServiceCollection myServiceCollection = myServiceDescription.Services;

// Remove the Service at index 0 of the collection.
myServiceCollection.Remove(myServiceDescription.Services[0]);

// Build a new Service.
Service myService = new Service();
myService.Name = "MathService";
XmlQualifiedName myXmlQualifiedName =
  new XmlQualifiedName("s0:MathServiceSoap");

// Build a new Port for SOAP.
Port mySoapPort= new Port();

mySoapPort.Name = "MathServiceSoap";

mySoapPort.Binding = myXmlQualifiedName;

SoapAddressBinding mySoapAddressBinding = new SoapAddressBinding();
mySoapAddressBinding.Location =
  "http://localhost/ServiceCollection_Item/AddSub_CS.asmx";
mySoapPort.Extensions.Add(mySoapAddressBinding);

// Build a new Port for HTTP-GET.
XmlQualifiedName myXmlQualifiedName2 =
  new XmlQualifiedName("s0:MathServiceHttpGet");

Port myHttpGetPort= new Port();
myHttpGetPort.Name="MathServiceHttpGet";
myHttpGetPort.Binding=myXmlQualifiedName2;
HttpAddressBinding myHttpAddressBinding = new HttpAddressBinding();
myHttpAddressBinding.Location =
  "http://localhost/ServiceCollection_Item/AddSub_CS.asmx";
myHttpGetPort.Extensions.Add(myHttpAddressBinding);

// Add the ports to the service.
myService.Ports.Add(myHttpGetPort);
myService.Ports.Add(mySoapPort);

// Add the service to the ServiceCollection.
myServiceCollection .Add(myService);

// Write to a new WSDL file.
myServiceDescription.Write("output.wsdl");
' Read a ServiceDescription from existing WSDL.
Dim myServiceDescription As ServiceDescription = _
  ServiceDescription.Read("Input.vb.wsdl")
myServiceDescription.TargetNamespace = "http://tempuri.org/"

' Get the ServiceCollection of the ServiceDescription.
Dim myServiceCollection As ServiceCollection = _
  myServiceDescription.Services

' Remove the Service at index 0 of the collection.
myServiceCollection.Remove(myServiceDescription.Services.Item(0))

' Build a new Service.
Dim myService As New Service()
myService.Name = "MathService"
Dim myXmlQualifiedName As New XmlQualifiedName("s0:MathServiceSoap")

' Build a new Port for SOAP.
Dim mySoapPort As New Port()

mySoapPort.Name = "MathServiceSoap"

mySoapPort.Binding = myXmlQualifiedName

Dim mySoapAddressBinding As New SoapAddressBinding()
mySoapAddressBinding.Location = _
  "http://localhost/ServiceCollection_Item/AddSub.vb.asmx"
mySoapPort.Extensions.Add(mySoapAddressBinding)

' Build a new Port for HTTP-GET.
Dim myXmlQualifiedName2 As _
  New XmlQualifiedName("s0:MathServiceHttpGet")

Dim myHttpGetPort As New Port()
myHttpGetPort.Name = "MathServiceHttpGet"
myHttpGetPort.Binding = myXmlQualifiedName2
Dim myHttpAddressBinding As New HttpAddressBinding()
myHttpAddressBinding.Location = _
  "http://localhost/ServiceCollection_Item/AddSub.vb.asmx"
myHttpGetPort.Extensions.Add(myHttpAddressBinding)

' Add the ports to the service.
myService.Ports.Add(myHttpGetPort)
myService.Ports.Add(mySoapPort)

' Add the service to the ServiceCollection.
myServiceCollection.Add(myService)

' Write to a new WSDL file.
myServiceDescription.Write("output.wsdl")

Dotyczy

Write(Stream)

Zapisuje element ServiceDescription do określonego Streamelementu .

public:
 void Write(System::IO::Stream ^ stream);
public void Write (System.IO.Stream stream);
member this.Write : System.IO.Stream -> unit
Public Sub Write (stream As Stream)

Parametry

stream
Stream

Plik Streamprzekazany przez odwołanie, który zawiera utworzony plik WSDL (Web Services Description Language).

Przykłady

FileStream^ myFileStream = gcnew FileStream( "output.wsdl",FileMode::OpenOrCreate,FileAccess::Write );
StreamWriter^ myStreamWriter = gcnew StreamWriter( myFileStream );

// Write the WSDL.
Console::WriteLine( "Writing a new WSDL file." );
myServiceDescription->Write( myStreamWriter );
myStreamWriter->Close();
myFileStream->Close();
FileStream myFileStream = new FileStream("output.wsdl",
  FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write);
StreamWriter myStreamWriter = new StreamWriter(myFileStream);

// Write the WSDL.
Console.WriteLine("Writing a new WSDL file.");
myServiceDescription.Write(myStreamWriter);
myStreamWriter.Close();
myFileStream.Close();
Dim myFileStream As New FileStream("output.wsdl", _
  FileMode.OpenOrCreate, FileAccess.Write)
Dim myStreamWriter As New StreamWriter(myFileStream)

' Write the WSDL.
Console.WriteLine("Writing a new WSDL file.")
myServiceDescription.Write(myStreamWriter)
myStreamWriter.Close()
myFileStream.Close()

Dotyczy

Write(TextWriter)

ServiceDescription Zapisuje plik jako plik WSDL (Web Services Description Language) w pliku TextWriter.

public:
 void Write(System::IO::TextWriter ^ writer);
public void Write (System.IO.TextWriter writer);
member this.Write : System.IO.TextWriter -> unit
Public Sub Write (writer As TextWriter)

Parametry

writer
TextWriter

Element TextWriter zawierający wygenerowany plik WSDL.

Dotyczy

Write(XmlWriter)

ServiceDescription Zapisuje wartość w XmlWriter pliku jako plik WSDL (Web Services Description Language).

public:
 void Write(System::Xml::XmlWriter ^ writer);
public void Write (System.Xml.XmlWriter writer);
member this.Write : System.Xml.XmlWriter -> unit
Public Sub Write (writer As XmlWriter)

Parametry

writer
XmlWriter

Element XmlWriterprzekazany przez odwołanie, który zawiera wygenerowany plik WSDL.

Przykłady

ServiceDescription_Read#4

Dotyczy