SiteMap.RootNode Właściwość

Definicja

Pobiera SiteMapNode obiekt, który reprezentuje stronę najwyższego poziomu w strukturze nawigacji dla witryny.Gets a SiteMapNode object that represents the top-level page of the navigation structure for the site.

public:
 static property System::Web::SiteMapNode ^ RootNode { System::Web::SiteMapNode ^ get(); };
public static System.Web.SiteMapNode RootNode { get; }
member this.RootNode : System.Web.SiteMapNode
Public Shared ReadOnly Property RootNode As SiteMapNode

Wartość właściwości

SiteMapNode

SiteMapNodeReprezentuje stronę najwyższego poziomu w strukturze nawigacyjnej witryny; w przeciwnym razie null , jeśli włączono funkcję przycinania zabezpieczeń i węzeł nie może zostać zwrócony do bieżącego użytkownika.A SiteMapNode that represents the top-level page of the site's navigation structure; otherwise, null, if security trimming is enabled and the node cannot be returned to the current user.

Wyjątki

Funkcja mapy witryny nie jest włączona.The site map feature is not enabled.

-lub--or- Jest to RootNode rozwiązanie null , które ma miejsce, gdy włączono przycinanie zabezpieczeń i węzeł główny nie jest widoczny dla bieżącego użytkownika.The RootNode resolves to null, which occurs if security trimming is enabled and the root node is not visible to the current user.

Domyślny dostawca określony w konfiguracji nie istnieje.The default provider specified in the configuration does not exist.

Ta funkcja jest obsługiwana tylko w przypadku uruchamiania w trybie niskiego zaufania lub wyższego.The feature is supported only when running in Low trust or higher.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje, jak użyć właściwości, RootNode Aby pobrać SiteMapNode obiekt, który reprezentuje węzeł główny lokacji, niezależnie od bieżącej lokalizacji w hierarchii stron.The following code example demonstrates how to use the RootNode property to retrieve the SiteMapNode object that represents the root node of the site, regardless of the current location in the page hierarchy.

<script runat="server">
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
  // Examine the CurrentNode, and navigate the SiteMap relative to it.
  Response.Write(SiteMap.CurrentNode.Title + "<br />");
  Response.Write("<font COLOR='red'>" + SiteMap.CurrentNode.Url + "</font><br />");

  // What nodes are children of the CurrentNode?
  if (SiteMap.CurrentNode.HasChildNodes) {
    IEnumerator childNodesEnumerator = SiteMap.CurrentNode.ChildNodes.GetEnumerator();
    while (childNodesEnumerator.MoveNext()) {
      // Prints the Title of each node.
      Response.Write(childNodesEnumerator.Current.ToString() + "<br />");
    }
  }
  Response.Write("<hr />");

  // Examine the RootNode, and navigate the SiteMap relative to it.
  Response.Write(SiteMap.RootNode.Title + "<br />");
  Response.Write(SiteMap.RootNode.Url + "<br />");

  // What nodes are children of the RootNode?
  if (SiteMap.RootNode.HasChildNodes) {
    IEnumerator rootNodesChildrenEnumerator = SiteMap.RootNode.ChildNodes.GetEnumerator();
    while (rootNodesChildrenEnumerator.MoveNext()) {
      // Prints the Title of each node.
      Response.Write(rootNodesChildrenEnumerator.Current.ToString() + "<br />");
    }
  }
}
</script>
<script runat="server">

Private Sub Page_Load(sender As Object, e As EventArgs)

  ' Examine the CurrentNode, and navigate the SiteMap relative to it.
  Response.Write(SiteMap.CurrentNode.Title & "<br />")
  Response.Write("<font COLOR='red'>" & SiteMap.CurrentNode.Url & "</font><br />")

  ' What nodes are children of the CurrentNode?
  If (SiteMap.CurrentNode.HasChildNodes) Then
    Dim ChildNodesEnumerator As IEnumerator = SiteMap.CurrentNode.ChildNodes.GetEnumerator()
    While (ChildNodesEnumerator.MoveNext())
      ' Prints the Title of each node.
      Response.Write(ChildNodesEnumerator.Current.ToString() & "<br />")
    End While
  End If
  Response.Write("<hr />")

  ' Examine the RootNode, and navigate the SiteMap relative to it.
  Response.Write(SiteMap.RootNode.Title & "<br />")
  Response.Write(SiteMap.RootNode.Url & "<br />")

  ' What nodes are children of the RootNode?
  If (SiteMap.RootNode.HasChildNodes) Then
    Dim RootNodesChildrenEnumerator As IEnumerator = SiteMap.RootNode.ChildNodes.GetEnumerator()
    While (RootNodesChildrenEnumerator.MoveNext())
      ' Prints the Title of each node.
      Response.Write(RootNodesChildrenEnumerator.Current.ToString() & "<br />")
    End While
  End If

End Sub ' Page_Load
</script>

Uwagi

SiteMapKlasa pobiera RootNode Właściwość przez zażądanie jej od dostawcy.The SiteMap class retrieves the RootNode property by requesting it from the provider. Jeśli istnieje hierarchia dostawcy, SiteMap Klasa pobiera węzeł główny dostawcy głównego w hierarchii.If there is a provider hierarchy, the SiteMap class retrieves the root node of the root provider in the hierarchy. Aby uzyskać dostęp do węzła głównego domyślnego dostawcy, wywołaj Provider Właściwość, która umożliwia pobranie zarówno domyślnego dostawcy, jak i jego RootNode właściwości.To access the root node of the default provider, call the Provider property, which retrieves both the default provider and its RootNode property.

XmlSiteMapProviderObiekt, który jest domyślnym dostawcą dla SiteMap klasy, obsługuje tylko jeden RootNode .The XmlSiteMapProvider object, which is the default provider for the SiteMap class, supports only one RootNode.

W przypadku zaimplementowania własnej SiteMapProvider klasy i zastąpienia właściwości abstrakcyjnej RootNode należy zapewnić własną implementację do śledzenia RootNode właściwości SiteMapNode wystąpienia.If you implement your own SiteMapProvider class and override the abstract RootNode property, you must provide your own implementation to track the RootNode property of the SiteMapNode instance.

Węzeł główny musi być widoczny dla wszystkich użytkowników, przez projektowanie.The root node must be visible to all users, by design. Jeśli węzeł główny nie jest widoczny dla wszystkich użytkowników, gdy włączono funkcję przycinania zabezpieczeń, uzyskanie dostępu do RootNode właściwości może spowodować InvalidOperationException wyjątek.If the root node is not visible to all users when security trimming is enabled, accessing the RootNode property might result in an InvalidOperationException exception.

Dotyczy

Zobacz też