SiteMapNodeCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów zawartych w kolekcji.Gets the number of elements contained in the collection.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba elementów w SiteMapNodeCollection .The number of elements in the SiteMapNodeCollection.

Dotyczy

Zobacz też