SiteMapNodeCollection.IList.Add(Object) Metoda

Definicja

Dodaje element do kolekcji w IList interfejsie.Adds an item to the collection in the IList interface. Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz Add(Object) .For a description of this member, see Add(Object).

 virtual int System.Collections.IList.Add(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Add;
int IList.Add (object value);
abstract member System.Collections.IList.Add : obj -> int
override this.System.Collections.IList.Add : obj -> int
Function Add (value As Object) As Integer Implements IList.Add

Parametry

value
Object

Obiekt, który ma zostać dodany do IList .The object to add to the IList.

Zwraca

Int32

Położenie, do którego wstawiono nowy element.The position into which the new element was inserted.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też