CodeConstructType Wyliczenie

Definicja

Określa konstrukcje kodu, które mogą być analizowane w ProcessCodeConstruct(CodeConstructType, String) metodzie PageParserFilter klasy.Specifies the code constructs that can be parsed in the ProcessCodeConstruct(CodeConstructType, String) method of the PageParserFilter class.

public enum class CodeConstructType
public enum CodeConstructType
type CodeConstructType = 
Public Enum CodeConstructType
Dziedziczenie
CodeConstructType

Pola

CodeSnippet 0

Wyrażenie w <% ... %> tagach.An expression in <% ...%> tags.

DataBindingSnippet 2

Wyrażenie w <%= ... %> tagach.An expression in <%= ... %> tags.

EncodedExpressionSnippet 4

Wyrażenie w <%: ... %> tagach.An expression in <%: ... %> tags.

ExpressionSnippet 1

Wyrażenie w <%# ... %> tagach.An expression in <%# ... %> tags.

ScriptTag 3

Wyrażenie w script elemencie, który zawiera runat="server" atrybut.An expression in a script element that contains the runat="server" attribute.

Uwagi

Podczas przetwarzania konstrukcji kodu przy użyciu ProcessCodeConstruct metody PageParserFilter klasy zwracaj, true Jeśli nie chcesz jeszcze przetwarzać konstrukcji kodu.When you process a code construct by using the ProcessCodeConstruct method of the PageParserFilter class, return true if you do not want to process the code construct further.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też