Control.BindingContainer Właściwość

Definicja

Pobiera formant, który zawiera powiązanie danych tego formantu.Gets the control that contains this control's data binding.

public:
 property System::Web::UI::Control ^ BindingContainer { System::Web::UI::Control ^ get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public System.Web.UI.Control BindingContainer { get; }
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
[System.ComponentModel.Bindable(false)]
public System.Web.UI.Control BindingContainer { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.BindingContainer : System.Web.UI.Control
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<System.ComponentModel.Bindable(false)>]
member this.BindingContainer : System.Web.UI.Control
Public ReadOnly Property BindingContainer As Control

Wartość właściwości

Control

ControlZawiera powiązanie danych tego formantu.The Control that contains this control's data binding.

Atrybuty

Uwagi

BindingContainerWłaściwość zawiera odwołanie do Control obiektu, który zawiera informacje o powiązaniu danych dla bieżącego formantu.The BindingContainer property contains a reference to the Control object that contains the data-binding information for the current control.

BindingContainerWłaściwość jest taka sama jak NamingContainer Właściwość, z wyjątkiem sytuacji, gdy kontrolka jest częścią szablonu.The BindingContainer property is the same as the NamingContainer property, except when the control is part of a template. W takim przypadku BindingContainer Właściwość jest ustawiona na, Control która definiuje szablon.In that case, the BindingContainer property is set to the Control that defines the template.

Dotyczy

Zobacz też