Control.DesignMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka jest używana na powierzchni projektowej.Gets a value indicating whether a control is being used on a design surface.

protected public:
 property bool DesignMode { bool get(); };
protected internal bool DesignMode { get; }
member this.DesignMode : bool
Protected Friend ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, Jeśli kontrolka jest używana w projektancie; w przeciwnym razie false.true if the control is being used in a designer; otherwise, false.

Uwagi

Właściwość DesignMode zwraca true, aby wskazać, że formant jest używany w kontekście projektanta.The DesignMode property returns true to indicate that the control is being used in the context of a designer. Niestandardowe kontrolki mogą używać tej właściwości, gdy zachowanie czasu projektowania jest inne niż zachowanie w czasie wykonywania.Your custom controls can use this property when design-time behavior is different than run-time behavior.

Dotyczy

Zobacz też